fbpx
Skip to main content

Polityka Prywatności MarketingPremium.pl

obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia RODO

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) − informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa firmę danych osobowych jest Luxury Consulting Online, Dominika Trawka, Route de Saint-Loup 2a, 1290 Versoix, Szwajcaria, („Administrator”).

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, na podany powyżej adres, lub poprzez wiadomość email na adres dominika@marketingpremium.pl

2. Państwa dane przetwarzane są w celu:

• wysyłki newslettera oraz ofert handlowych

• współpracy biznesowej, w tym w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

• spełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

• wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegającego na: (A) marketingu własnych produktów lub usług (informowanie o naszej ofercie handlowej); (B) zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; (C) prowadzeniu analiz statystycznych i jakościowych sprzedaży.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora; podmioty świadczące na zlecenie Administratora usługi, w tym m.in. teleinformatyczne takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi audytorskie, prawne, windykacyjne, informatyczne, logistyczne, kurierskie i pocztowe, bankowe i płatności, partnerzy handlowi Administratora i jego kontrahenci.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, o których mowa w pkt 2 powyżej, a po tym czasie – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo: (A) dostępu do swoich danych, (B) sprostowania danych osobowych, (C) usunięcia danych osobowych, (D) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (E) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (F) przenoszenia danych osobowych, (G) wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i wynika z prowadzonej współpracy/zawartej umowy oraz jest niezbędne do realizacji celów, dla jakich są przetwarzane, w tym do zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność zawarcia i/lub wykonywania umowy.

8. Jeżeli w ramach współpracy/umowy przekazali Państwo dane swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna im zostać przez Państwa udostępniona. W takim przypadku Administrator przetwarza wyłącznie dane służbowe pracowników/współpracowników, w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowej poczty elektronicznej, telefon służbowy, dane teleadresowe firmy i jej nazwę).

09. Państwa dane zostały pozyskane w ramach zawarcia i wykonywania umowy i/lub ze źródeł publicznie dostępnych.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych, przed przetwarzaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO.